+421 917 803 688 [email protected]

Milí pacienti, v termíne 6. a 7.6.2024 čerpáme dovolenku. Ďakujeme za pochopenie.

Cenník

Komplexné neurologické vyšetrenie

Cena: 20 €

Platba zahŕňa komplexné neurologické vyšetrenie detského pacienta vrátane úkonov nehradených zdravotnou poisťovňou. Informácie ohľadom platieb nájdete nižšie v cenníku výkonov.

CENNÍK VÝKONOV

1/ Rady a štandardné vyšetrenia

Konzultácia s pacientom prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky (kód 1b)

Cena:
VšZP: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 10 €

2/ Zhodnotenie zdravotného stavu

Vyhodnotenie laboratórnych výsledkov vo vzťahu k zdravotnému stavu pacienta lekárom špecializovanej starostlivosti (kód 15b)

Cena:
VšZP: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 10 €

Zhodnotenie rtg. Dokumentácie (kód 15d)

Cena:
VšZP: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 10 €

3/ Telefonické konzultácie

Poskytnutie odpovede Poskytovateľa (zdravotníckeho pracovníka) inému lekárovi (zdravotníckemu pracovníkovi) na základe telefonickej konzultácie (kód 35)

Cena:
VšZP: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 10 €

4/ Podrobné prehliadky – vyšetrenia

Komplexné vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, diagnostický záver, liečebný plán a (alebo) zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia – vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy (trvanie najmenej 30 minút). (kód 60)

Cena:
VšZP: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 50 €

Cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov alebo dispenzárna kontrola (cielená anamnéza, resp. anamnéza od poslednej kontroly), opis subjektívnych ťažkostí, objektívny nález, vypísanie správy, záver, vypracovanie plánu do nasledujúcej kontroly. Poučenie o diéte a životospráve a predvolanie na vyšetrenie je súčasťou výkonu. Vyšetrenie trvá dlhšie ako 20 minút. (kód 62)

Cena:
VšZP: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 45 €

Dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie. Vyšetrenie obsahuje subjektívny nález, objektívny nález, záver, písomnú správu, vypísanie receptov, žiadaniek, poučenie pacienta. (kód 63)

Cena:
VšZP: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 40 €

5/ Príplatky pri sťaženom výkone

Pri výkone pod kódom 61, 62, 63 a pri výkonoch v rádiológii a v rádioterapii (kód 65)

Cena:
VšZP: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 10 €

Pri výkone pod kódom 60. (kód 66)

Cena:
VšZP: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 10 €

Príplatok pri sťaženom výkone (kód 67)

Cena:
VšZP: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 5 €

6/ Predpisovanie, písomné oznámenia, potvrdenia

Opätovné lekárske vystavenie receptov a (alebo) poukazov na základe požiadavky pacienta prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefónu (kód 70)

Cena:
VšZP: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 10 €

Správa o chorobe len na osobitné vyžiadanie zdravotnej poisťovne, napríklad návrh na liečbu v zahraničí zdravotnej poisťovni členského štátu Európskej únie. (kód 73)

Cena:
VšZP: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 30 €

Vystavenie lekárskeho nálezu, alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely a) sociálnych služieb, dávok sociálnej pomoci a peňažných príspevkov podľa osobitného predpisu. (kód 74)

Cena:
VšZP: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 20 €

Používanie svetového jazyka pri komunikácii s pacientom (kód 79A)

Cena:
VšZP: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 15 €

7/ Odber krvi, injekcie, infúzie, transfúzie, infiltrácie, implantácie a odobratie sterov

Odber krvi do uzavretého systému alebo odber pri podozrení na infekčné ochorenie, za každú odberovú súpravu (pri VšZP sa daný výkon vykazuje pod kódom 250x). (kód 250b)

Cena:
VšZP: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 15 €

Intrakutánna, subkutánna, submukózna, subkonjuktiválna alebo intramuskulárna injekcia (kód 252)

Cena:
VšZP: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 10 €

Intravenózna injekcia (kód 253)

Cena:
VšZP: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 10 €

Intravenózna infúzia v trvaní viac ako 30 minút vrátane výmeny infúznych fliaš (kód 272)

Cena:
VšZP: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 25 €

8/ Špecializované vyšetrenia v neurológii a ultrazvukové vyšetrenia periférnych ciev

Elektroencefalografické vyšetrenie vrátane prípadných provokácií (kód 802)

Cena:
VšZP: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon nie je uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon nie je uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 45 €

Elektroencefalografické vyšetrenie dieťaťa do skončeného ôsmeho roku života vrátane prípadných provokácií (kód 803)

Cena:
VšZP: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon nie je uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon nie je uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 50 €

Elektroencefalografické vyšetrenie po fáze bdenia, prípadne po odvrátení spánku po provokáciách (kód 804)

Cena:
VšZP: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon nie je uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon nie je uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 60 €

Špeciálne vyšetrenie mozočkových a symbolických funkcií. (kód 814)

Cena: 10 €
VšZP: výkon nie je uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon nie je uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 10 €

Reflex Achilovej šľachy. Výkon môže vykazovať neurológ, lekár FBLR, reumatológ a endokrinológ. (kód 818)

Cena: 10 €
VšZP: výkon nie je uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon nie je uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon nie je uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 10 €

Vertebrologické vyšetrenie vrátane poučenia a manipulácie (opakovane), mobilita, eventuálne zvodová anestéza. (kód 819d)

Cena:
VšZP: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 20 €

Zisťovanie anamnézy od inej osoby u pacienta s poruchou vedomia a organického psychosyndrómu a DMO (kód 830a)

Cena: 10 €
VšZP: výkon nie je uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon nie je uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon nie je uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 10 €

Vyšetrenie psychomotorického vývoja dieťaťa vo vzťahu k hrubej a jemnej motorike, k reči a k
sociálnym vzťahom podľa štandardnej stupnice vrátane dokumentácie. Pri výkone pod kódom 950
nemožno výkony pod kódmi 951 a 952 započítať.
(kód 950)

Cena: 20 €
VšZP: výkon nie je uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon nie je uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon nie je uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 20 €

Kontrolné vyšetrenie funkčného vývoja so skúškami zodpovedajúcimi veku (vnímavosť,
sedenie, lezenie, chôdza) u dojčaťa podľa štandardizovanej metódy spolu s
dokumentáciou; po výkone pod kódom 950, za každý vyšetrovací postup.
(kód 951)

Cena: 20 €
VšZP: výkon nie je uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon nie je uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon nie je uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 20 €

Kontrolné vyšetrenie funkčného vývoja so skúškami zodpovedajúcimi veku (reč, pochopenie reči
alebo sociálny vek) u batoliat podľa štandardizovanej metódy spolu s dokumentáciou; po výkone
pod kódom 950, za každý vyšetrovací postup.
(kód 952)

Cena: 20 €
VšZP: výkon nie je uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon nie je uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon nie je uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 20 €

Vyšetrenie funkčného vývoja so skúškami zodpovedajúcimi veku (reč, pochopenie reči alebo
sociálny vek) u dieťaťa predškolského veku podľa štandardizovanej metódy spolu s dokumentáciou;
za každý vyšetrovací postup.
(kód 953)

Cena: 20 €
VšZP: výkon nie je uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon nie je uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon nie je uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 20 €

Vyšetrenie motorického vývoja so skúškou polohovej reakcie (Vojtova reakcia, trakčný pokus, pokus
zavesenia hlavy podľa Peipera-Isberta, pokus zavesenia hlavy podľa Collisa, Landauova reakcia,
axilárny závesový pokus) u dojčaťa alebo batoľaťa vrátane dokumentácie
(kód 955)

Cena: 20 €
VšZP: výkon nie je uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon nie je uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon nie je uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 20 €

USG vyšetrenie hlavičky novorodenca alebo dojčaťa (kód 5310)

Cena:
VšZP: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 45 €

EEG vyšetrenie vrátane hyperventilácie, fotostimulácie (kód 5793)

Cena:
VšZP: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 45 €

EEG vyšetrenie vrátane hyperventilácie, fotostimulácie u dieťaťa do 8.roku života (kód 5794)

Cena:
VšZP: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 50 €

Elektroencefalografické vyšetrenie po fáze bdenia, prípadne po odvrátení spánku po
provokáciách. Výkon môže vykazovať neurológ.
(kód 5795)

Cena:
VšZP: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Dôvera: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Union: výkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Samoplatca cena: 60 €

VYŠETRENIA A POTVRDENIA (hradené pacientom bez ohľadu na existenciu zdravotného poistenia) 

Vyšetrenie pre poisťovňu (kód Z02.6)

Cena: 40 €
VšZP: nehradené zdravotnou posťovňou
Dôvera: nehradené zdravotnou posťovňou
Union: nehradené zdravotnou posťovňou
Samoplatca cena: 40 €

Iné vyšetrenia na administratívne účely (napr. vyšetrenie na posudkové účely, vyšetrenie na komerčné účely, vyšetrenie pre zamestnávateľa) (kód Z02.8)

Cena: 30 €
VšZP: nehradené zdravotnou posťovňou
Dôvera: nehradené zdravotnou posťovňou
Union: nehradené zdravotnou posťovňou
Samoplatca cena: 30 €

Vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na základe žiadosti pacienta na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (bez ohľadu na počet strán)

Cena: 10 €
VšZP: nehradené zdravotnou posťovňou
Dôvera: nehradené zdravotnou posťovňou
Union: nehradené zdravotnou posťovňou
Samoplatca cena: 10 €

Vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na základe žiadosti pacienta (ak to nie je na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) a osôb oprávnených žiadať výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta podľa zákona č. 578/2004 Z.z. (cena za 1 stranu)

Cena: 10 €
VšZP: nehradené zdravotnou posťovňou
Dôvera: nehradené zdravotnou posťovňou
Union: nehradené zdravotnou posťovňou
Samoplatca cena: 10 €

Vyhotovenie fotokópie zo zdravotnej dokumentácie pacienta na základe žiadosti pacienta (cena za 1 stranu A4, čiernobiela). V prípade, že si scan vyhotoví pacient použitím svojho zariadenia sám, poplatok sa neúčtuje.

Cena: 2 €
VšZP: nehradené zdravotnou posťovňou
Dôvera: nehradené zdravotnou posťovňou
Union: nehradené zdravotnou posťovňou
Samoplatca cena: 2 €